Polskie zamki
Aktualizacja 2021-09-25
Uæytkownik:

Has³o:

Loguj automatycznie

Za³óæ konto
blank
blankKo¼min - Českį verze

Zamek w Ko¼minie

  

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz byę zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Ko¼min:    Ko¼le ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskiad Orl± mie¶ci siź w dawnym zamku królewskim Technikum Rolnicze. Zosta³ wzniesiony w drugiej po³owie XIV wieku przez Maęka Borkowica, wojewodź poznańskiego. Wojewoda ten pó¼niej zosta³ przez Kazimierza Wielkiego skazany na ¶mierę g³odow± za bunt. Za³oæony na planie czworoboku z wieæ± o planie zbliæonym do ko³a, otoczony murem. Andrzej Górka w XVI wieku przebudowa³ go na renesansow± rezydencjź. W 1848 roku mia³ tu sw± siedzibź sztab powstańczy. Zamek ponownie przebudowano w drugiej po³owie XIX wieku. 
Zamek w Ko¼minie
Rekonstrukcja zamku w 1 po³owie XV wieku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Janusza Nekandy-Trepki, 'Leksykon zamków w Polsce' [¼ród³o]
W istniej±cych zabudowaniach zachowa³y siź fragmenty architektury renesansowej, istnieje równieæ czź¶ę fosy.
Zamek w Ko¼minie - Po³udniowe skrzyd³o zamku z nowoæytnym budynkiem, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Ko¼minie - Widok od po³udniowego-wschodu, fot. JAPCOK, III 2002 Zamek w Ko¼minie - fot. ZeroJeden, III 2002 Zamek w Ko¼minie - fot. JAPCOK, III 2002 Zamek w Ko¼minie - fot. ZeroJeden, III 2002 Zamek w Ko¼minie - Widok od pó³nocnego-zachodu, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Ko¼minie - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Ko¼minie - Zdjźcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Ko¼minie - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Ko¼minie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Ko¼minie - Zdjźcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Ko¼minie - Pó³nocne skrzyd³o zamku, fot. ZeroJeden, III 2002 Zamek w Ko¼minie - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Ko¼minie - Zamek w Ko¼minie na pocztówce z prze³omu XIX i XX wieku Zamek w Ko¼minie - Zamek w Ko¼minie na pocztówce z 1905 roku Zamek w Ko¼minie - Zamek w Ko¼minie na pocztówce z pocz±tku XX wieku Zamek w Ko¼minie - Zamek w Ko¼minie na pocztówce z 1905 roku Zamek w Ko¼minie - Zamek w Ko¼minie na pocztówce z okresu miźdzywojennego Zamek w Ko¼minie - Zamek w Ko¼minie na pocztówce z oko³o 1940 roku Zamek w Ko¼minie - Zamek w Ko¼minie na pocztówce z oko³o 1940 roku Zamek w Ko¼minie - Zdjźcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Ko¼minie - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Ko¼minie - Zdjźcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Ko¼minie - Zdjźcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Ko¼minie - Widok od zachodu, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Ko¼minie - fot. ZeroJeden, III 2002 Zamek w Ko¼minie - fot. JAPCOK, III 2002 Zamek w Ko¼minie - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Ko¼minie - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Ko¼minie - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek w Ko¼minie - Plan zamku wed³ug Tadeusza Poklewskiego-Kozie³³a i Janusza Nekandy-Trepki 'Zamek w Ko¼minie. Dzieje budowlane' Zamek w Ko¼minie - Zamek od strony wjazdu wed³ug ryciny z 1843 roku, Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski Zamek w Ko¼minie - Rekonstrukcja zamku w 1 po³owie XV wieku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Janusza Nekandy-Trepki, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.