Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek we Wroc??awiu (Arsena??)

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Wrocław-Arsenał:    Wrocław-Z.Cesarski (41%)


pLokalizacja zamku na mapie Polskiodczas bada?? archeologicznych prowadzonych w latach sze??Ä?dziesiÄ?tych XX wieku przez Jerzego Romanowa w okolicy wroc??awskiego arsena??u natrafiono na ceglane mury pochodzÄ?ce prawdopodobnie z drugiej po??owy XIII wieku. Wroc??aw zosta?? otoczony pierwszym pier??cieniem mur??w w latach 1260-1270, prawdopodobnie kolejny ksiÄ???Ä? ??lÄ?ski Henryk IV rozpoczÄ??? budowÄ? pierwszego lewobrze??nego zamku poza murami miejskimi w ko??cu lat osiemdziesiÄ?tych XIII wieku. Budowa nie zosta??a uko??czona prawdopodobnie z powodu zbyt du??ych obciÄ???e?? skarbu ksiÄ???Ä?cego, z kt??rego ??rodki sz??y ju?? wcze??niej na modernizacjÄ? zamku na Ostrowie Tumskim.
Zamek mia?? byÄ? rozleg??Ä? i silnÄ? warowniÄ? chroniÄ?cÄ? Wroc??aw od zachodu w obliczu planowanego zjednoczenia Polski i objÄ?cia przez Henryka IV tronu w Krakowie. Rozplanowany zosta?? w formie nieregularnego czworoboku, 
Zamek we Wroc??awiu (Arsena??)
Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2003
wjazd prawdopodobnie prowadziÄ? mia?? przez wie??Ä? w naro??niku po??udniowo-zachodnim, pozosta??e naro??niki te?? mia??y posiadaÄ? wie??e. Od p????nocy i wschodu istnia??o obszerne miÄ?dzymurze.
Mo??liwe, ??e wiÄ?ksza czÄ???Ä? zamku lewobrze??nego nie wznios??a siÄ? powy??ej fundament??w, jednak zabudowania, kt??re uda??o siÄ? wznie??Ä? pos??u??y??y prawdopodobnie w XIV wieku na siedzibÄ? w??jt??w, a podczas wznoszenia drugiego obwodu mur??w obronnych zosta??y w??Ä?czone w ich ciÄ?g. Kiedy w 1459 roku rozpoczÄ?to budowÄ? spichlerza zaciera??y siÄ? ??lady po zamku. Spichlerz p????niej przekszta??cono w arsena??, a w 1542 roku zbudowano we wschodniej czÄ???ci terenu zamkowego szpital. Ca??kowicie ukryte zosta??y resztki zamku, kt??ry uleg?? zapomnieniu. Dopiero badania Romanowa, d??ugo przyjmowane z niedowierzaniem, odkry??y po piÄ?ciu wiekach historiÄ? tego miejsca.
Pokaż na mapieZamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Plan zamku według Jerzego Romanowa i Romana Piwko 'Średniowieczna zabudowa wschodniej części ul. Cieszyńskiej we Wrocławiu' Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Plan arsenału z zaznaczonym na czarno murem z XIII wieku według Jerzego Romanowa i Romana Piwki  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>źródło</a>] Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Widok z lotu ptaka na Wrocław ze sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Fragment planu widokowego Wrocławia z około połowy XVII wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=414&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(414);return false;'>źródło</a>] Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Dziedziniec i wieża w północnym narożniku, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - Zachodni narożnik dziedzińca, fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc??awiu (Arsena??) - fot. ZeroJeden, IX 2003
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.