Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek cesarski we Wroc??awiu

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Wrocław-Z.Cesarski:    Wrocław-Arsenał (41%)


wLokalizacja zamku na mapie Polski zwiÄ?zku z planowanÄ? lokacjÄ? miasta na lewym brzegu Odry w po??owie XIII wieku na specjalnie przystosowanych do tego celu terenach ufundowano trzy klasztory. Jeszcze w drugiej po??owie XIII wieku wzniesiono dworskÄ? siedzibÄ? dla ksiÄ?cia. Po 1300 roku zosta??a ona czÄ???ciowo ufortyfikowana. Mimo, ??e nastÄ?pcy Henryka IV rezydowali stale w tym dworze to nie mia?? on statusu oficjalnej siedziby ksiÄ???Ä?t. Po przejÄ?ciu ksiÄ?stwa wroc??awskiego przez Czechy wizytujÄ?cy we Wroc??awiu kr??l Jan Luksemburski tak??e nie zdecydowa?? siÄ? na rozbudowÄ? rezydencji i skorzysta?? z klasztoru Franciszkan??w jako kwatery. Dopiero oko??o po??owy XIV wieku, za panowania jego nastÄ?pcy Karola IV, wzniesiono mur oddzielajÄ?cy dw??r od miasta. W tym czasie powsta??y tak??e trzy wie??e oraz budynki mieszkalne, ca??y 
Zamek cesarski we Wroc??awiu
fot. ZeroJeden, III 2005
zesp???? zamkowy uzyska?? kszta??t piÄ?cioskrzyd??owego za??o??enia z trzema dziedzi??cami o nieregularnych kszta??tach. Przebudowie uleg??a istniejÄ?ca brama, kt??rÄ? nazwano CesarskÄ?.
Wielokrotne przebudowy w latach 1469, 1554, 1563, 1572-1575 oraz 1611 nie zmieni??y ju?? og??lnego rozplanowania zamku. Ze zmian mo??na wymieniÄ? wzniesione w po??owie XVI wieku renesansowe kru??ganki, kt??re otoczy??y czÄ???ciowo dziedziniec p????nocno-wschodni oraz zachodni.
PoczÄ?wszy od po??owy XVI wieku wysocy dostojnicy coraz rzadziej odwiedzali Wroc??aw. W 1659 roku zamek zosta?? przekazany przez cesarza Leopolda I jezuitom, kt??rzy utworzyli tu kolegium. Po uzyskaniu w 1670 roku tytu??u w??asno??ci jezuici rozpoczÄ?li rozbi??rkÄ? istniejÄ?cych budynk??w i na ich miejscu postawili nowe gmachy. W latach 1688-1689 na miejscu skrzyde?? po??udniowego i czÄ???ci wschodniego wzniesiono ko??ci????, w 1728-1729 roku skrzyd??o zachodnie, ??rodkowe oraz masztalnia ustÄ?pi??y miejsca nowemu gmachowi akademii. Skrzyd??o p????nocne rozebrane zosta??o najp????niej bo w 1851 roku.
JedynÄ? 
Zamek cesarski we Wroc??awiu
Teren zamku od południa, fot. ZeroJeden, III 2005
wolnostojÄ?cÄ? pozosta??o??ciÄ? zamku jest obecna zakrystia ko??cio??a. Opr??cz niej w wielu czÄ???ciach zespo??u akademii wykorzystano istniejÄ?ce mury dawnego zamku, miÄ?dzy innymi w ??Ä?czniku miÄ?dzy ko??cio??em a gmachem g????wnym. Relikty Bramy KsiÄ???Ä?cej (p????niej Cesarskiej) zachowa??y siÄ? nad przeprutym pod gmachem g????wnym przejazdem.
Pokaż na mapieZamek cesarski we Wroc??awiu - Plan zabudowań na terenie zamku lewobrzeżnego w 1906-1908 roku Zamek cesarski we Wroc??awiu - Rekonstrukcja planu zamku lewobrzeżnego we Wrocławiu według Kurta Bimlera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=290&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(290);return false;'>źródło</a>] Zamek cesarski we Wroc??awiu - Rycina Mathausa Meriana z połowy XVII wieku Zamek cesarski we Wroc??awiu - Widok zamku lewobrzeżnego we Wrocławiu według rysunku G.Hayera z 1588 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=290&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(290);return false;'>źródło</a>] Zamek cesarski we Wroc??awiu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek cesarski we Wroc??awiu - Widok z lotu ptaka na Wrocław ze sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku Zamek cesarski we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, IX 2003 Zamek cesarski we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek cesarski we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek cesarski we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek cesarski we Wroc??awiu - Teren zamku od południa, fot. ZeroJeden, III 2005
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.