Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blankMielnik - esk verze

Zamek w Mielniku

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Mielnik:    Mielno (83%) Mielec (57%)


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwszym umocnieniem w Mielniku by?? gr??d ksiÄ???Ä?t ruskich, kt??ry istnia?? tu w XI wieku. W poczÄ?tkach XIV wieku w miejscu grodu wzniesiono zamek, kt??ry strzeg?? zachodniej granicy pa??stwa litewskiego. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1379 roku, zosta??a sporzÄ?dzona przez kronikarza krzy??ackiego Wiganda z Marburga, a m??wi ona o pr??bie oblÄ???enia zamku w czasie powrotu z wyprawy pod Kamieniec. W 1391 roku W??adys??aw Jagie????o nada?? zamek ksiÄ?ciu mazowieckiemu Januszowi.
Lata najwiÄ?kszej ??wietno??ci zamku przypadajÄ? na XV-XVI wiek. Przed 1420 rokiem ksiÄ???Ä? Witold ufundowa?? w dolnej czÄ???ci zespo??u zamkowego rzymsko-katolicki ko??ci???? pod wezwaniem Bo??ego Cia??a, WniebowziÄ?cia Naj??wiÄ?tszej Marii Panny, ??w. Miko??aja i Wszystkich ?šwiÄ?tych.
Zamek by?? trzycz??onowym 
Zamek w Mielniku
Ruiny zamku, fot. ZeroJeden, XI 2006
za??o??eniem. Sk??ada?? siÄ? z zamku wysokiego, niskiego oraz przedzamcza. Zabudowania w wiÄ?kszo??ci by??y drewniane posadowione na murowanych kamiennych podpiwniczeniach. Murowanymi elementami by??y wie??a bramna oraz ko??ci???? z 1420 roku na zamku niskim, a na zamku wysokim g????wny budynek ? kamienica wyposa??ona w dwie baszty, bÄ?dÄ?ca najwa??niejszym elementem obronnym. Oba cz??ony by??y oddzielone podpiwniczonym budynkiem, w kt??rym znajdowa??y siÄ? wrota.
W 1486 roku przebywa?? tu Kazimierz Jagiello??czyk, w 1501 roku na koronÄ? polskÄ? czeka?? Aleksander Jagiello??czyk. W tym samym roku na zamku podpisana zosta??a unia mielnicka miÄ?dzy PolskÄ? i LitwÄ?, jednak wobec sprzeciwu kr??la Czech i WÄ?gier oraz namiestnika ?šlÄ?ska unia ta nie wesz??a w ??ycie. W 1506 roku ponownie oczekiwa?? w Mielniku na koronÄ? kolejny Jagiello??czyk ? Zygmunt, zwany p????niej Starym. Za jego panowania zamek mielnicki utraci?? w znacznej czÄ???ci militarne znaczenie i przy przebudowie nadano mu rezydencjonalne cechy, o obronno??Ä? ju?? nie zabiegajÄ?c. Pracami kierowa?? 
Zamek w Mielniku
Pozostałości murów zamkowych, fot. ZeroJeden, XI 2006
zapewne starosta mielnicki Nikodem Janowicz ?šwiecko herbu DÄ?browa. Przebudowa polega??a na renesansowej dekoracji g????wnej kamienicy zamku wysokiego. Do 1551 roku rozebrano te?? baszty oraz drewnianÄ? wie??Ä? broniÄ?cÄ? przejazdu z zamku niskiego na wysoki, a na jej miejscu wzniesiono budynek mieszkalny.
Nied??ugo po po??owie XVI wieku zamek strawi?? doszczÄ?tnie po??ar. W jego miejscu starostowie wznie??li dw??r na swojÄ? siedzibÄ?, jednak, mimo ??e zwany by?? ?zamek? to z pierwotnym obronnym zamkiem nie mia?? ju?? nic wsp??lnego. Mo??liwe, ??e w ko??cu XVI lub XVII wieku dobudowano do dworu jakie?? umocnienia, jednak fakt przechowywania ksiÄ?g w ko??ciele z 1420 roku ??wiadczy, ??e nie by??y one znaczne.
W 1665 roku wojska wÄ?gierskie maszerujÄ?ce przez Mielnik zniszczy??y zar??wno dw??r starosty jak i ko??ci???? XV-wieczny. Po odbudowie zmieniono wezwanie ??wiÄ?tyni na ??w. Tr??jcy. Ko??ci???? funkcjonowa?? do XIX wieku, w 1851 roku by?? ju?? opuszczony i zaniedbany. P????niej przez pewien czas funkcjonowa?? jako cerkiew, jednak po po??arze z 1915 
Zamek w Mielniku
Widok od strony grodziska na ruiny kościóła zamkowego, fot. ZeroJeden, XI 2006
roku nie zosta?? ju?? odbudowany, a po zniszczeniach wojennych z 1941 roku dotychczas ocala??a zakrystia r??wnie?? obr??ci??a siÄ? w ruinÄ?.
Pokaż na mapieZamek w Mielniku - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Wnętrze kościoła zamkowego, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Wzgórze zamkowe od strony Bugu, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Widok od strony grodziska na ruiny kościóła zamkowego, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Ruiny zamku, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Pozostałości murów zamkowych, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Szczyt wzgórza zamkowego, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Widok od zachodu na ruiny kościoła zamkowego, fot. ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Plan sytuacyjny Mielnika w XIV-XV wieku według Jerzego Zieleniewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=306&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(306);return false;'>źródło</a>]
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.