Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
U┐ytkownik:

Has│o:

Loguj automatycznie

Za│ˇ┐ konto
blank
blankWarszawa - Ostrogskich - English versionWarszawa - Ostrogskich - esk verzeWarszawa - Ostrogskich - Deutsch

Zamek Ostrogskich w Warszawie

  

Wzmianki
blankWycieczki (Musisz byŠ zalogowany/a)blanktlo


pLokalizacja zamku na mapie Polskirawdopodobnie w ko??cu XVI wieku ksi─???─? Janusz Ostrogski kasztelan krakowski wzni??s?? zamek poza murami Warszawy, ale w bliskim jej s─?siedztwie, na wysokiej skarpie nad Wis??─?.
Zamek zosta?? zniszczony podczas potopu szwedzkiego, a w 1680 roku w??o??ci Ostrogskich zakupi?? Jan Gli??ski, podkanclerzy wielki koronny. Na miejscu dawnego zamku od podstaw rozpocz─??? w 1681 roku wznoszenie nowej rozleg??ej rezydencji, a do prac zatrudni?? jednego z najwi─?kszych na tamte czasy architekt??w Tylmana z Gameren. Prace jednak zosta??y przerwane, prawdopodobnie po ??mierci fundatora. Zd─???ono wznie??─? tylko fragment mur??w oporowych od strony obecnej ulicy Tamki i od strony Wis??y. Na murach stan─??? prawdopodobnie przeznaczony na cele gospodarcze niewielki budynek o dw??ch kondygnacjach. Na 
Zamek Ostrogskich w Warszawie
fot. ZeroJeden, IV 2005
pocz─?tku XVIII wieku nieuko??czone za??o??enie pa??acowe przesz??o w r─?ce Zamoyskich. Nie kontynuowali oni budowy, lecz istniej─?cy budynek przekszta??cili we w??a??ciwy pa??ac wed??ug projektu architekta J??zefa Fontany. P????niej kilkakrotnie zmieniali si─? w??a??ciciele.
W 1820 roku zlicytowano zamek, a naby?? go Micha?? Gajewski, kt??ry podwy??szy?? budynek o jedn─? kondygnacj─? i dobudowa?? oficyny, aby przenie??─? tu siedzib─? policji. W 1858 roku w zamku mie??ci??o si─? konserwatorium Warszawskiego Instytutu Muzycznego.
Po zniszczeniach z okresu drugiej wojny zamek odbudowano w latach 1949-1953 wed??ug stanu z ko??ca XVII wieku, a we wn─?trzach znalaz??o siedzib─? Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
Ryszard Rogi??ski przytacza w swojej ksi─???ce legend─? zwi─?zan─? z zamkiem Ostrogskich. W podziemiach zamku, jak kr─???─? wie??ci, jest zakopany ogromny skarb. Postanowi?? go zdoby─? ubogi terminator szewski ze Starego Miasta. Gdy o p????nocy zszed?? do podziemi, kluczy?? d??ugo kr─?tymi lochami schodz─?c coraz ni??ej, a?? natrafi?? na jezioro, po kt??rym 
Zamek Ostrogskich w Warszawie
fot. ZeroJeden, IV 2005
p??ywa??a z??ota kaczka. Przem??wi??a do niego ludzkim g??osem i wskaza??a miejsce, gdzie le??a??o 100 z??otych dukat??w. Pozwoli??a wzi─?─? je pod warunkiem jednak, ??e do nast─?pnej p????nocy wyda wszystko, co do grosza. Gdy spe??ni ten warunek i zg??osi si─? do niej otrzyma wielki skarb. Szewczyk zakupi?? wiele rzeczy, hula?? z kompanami i wr??ci?? po 24 godzinach posz??stn─? karet─? odebra─? upragnione bogactwa. Okaza??o si─? jednak, ??e w kieszeni zosta??y mu dwa du??e grosiki, czar prys??, jezioro ze z??ot─? kaczk─? znik??o, a szewczyk musia?? wr??ci─? do kopyta. I tak skarb czeka nadal na swego zdobywc─?.Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zamek Ostrogskich na obrazie Canaletta Zamek Ostrogskich w Warszawie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorˇw Biblioteki Instytutu Bada˝ Literackich PAN Zamek Ostrogskich w Warszawie - Widok zamku oko│o 1800 roku z akwareli Zygmunta Vogla Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Widok z lotu ptaka od pˇ│nocnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2012 Zamek Ostrogskich w Warszawie - fot. ZeroJeden, IV 2005
Serwis wykorzystuje technologiŕ cookie w celu uprzyjemnienia u┐ytkowania.