Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Sromowcach Wy??nich

 (Sromowce Wyżne • Cisowiec • Zamczysko) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Sromowce Wyżne • Cisowiec • Zamczysko:    Zamość - Zamczysko (100%) Zamczysko (100%) Cisy (43%)


nLokalizacja zamku na mapie Polskia p????noc od nale??Ä?cego do Sromowiec Wy??nich osiedla Wygon znajduje siÄ? wzniesienie Zamczysko nale??Ä?ce do masywu Flak??w. Prawdopodobnie w XV wieku powsta??a tu po polskiej stronie granicy z WÄ?grami stra??nica majÄ?ca wraz z Czorsztynem strzec doliny Dunajca.
Nie ma r??wnie?? ??adnych informacji o upadku tej warowni. Z kilku hipotez mo??na wymieniÄ? poglÄ?d, ??e d??ugotrwa??e pokojowe stosunki z WÄ?grami spowodowa??y rezygnacjÄ? z fortalicji w Sromowcach a zachowanie jedynie zamku w Czorsztynie.
InnÄ? mo??liwo??Ä? zasugerowa?? B.Gustawicz. Wed??ug kronik czeskiej Marcina Bielskiego i polskiej Jana D??ugosza przed 1434 rokiem oddzia?? husyt??w pod wodzÄ? Fryderyka Ostrogskiego po opuszczeniu Spiszu zajÄ??? pozycjÄ? niedaleko Czorsztyna, skÄ?d planowa?? zbrojne wyprawy zar??wno na ziemie polskie jak i wÄ?gierskie. W??adys??aw Jagie????o zorganizowa?? wyprawÄ? wojskowÄ?, kt??ra spowodowa??a wycofanie siÄ? husyt??w.
Mo??liwe wydaje siÄ?, ??e husyci zajÄ?li istniejÄ?ce obwarowania, a wojska Jagie????y zniszczy??y warowniÄ?, kt??rej ju?? nie odbudowano.
Fortalicium zajmowa??o wierzcho??ek wzniesienia, od wschodu i po??udnia znajdujÄ? siÄ? 
Zamek w Sromowcach Wy??nich
Plan według A.Żakiego [źródło]
pionowe urwiska o 20-40 metrach wysoko??ci, od p????nocnego-wschodu przekopano fosÄ?, a z ziemi usypano wa??. Ca??o??Ä? ma kszta??t tr??jkÄ?ta o bokach 50x70x70 metr??w.
Podobno w XIX wieku poszukiwacze skarb??w znale??li tu pozosta??o??ci sklepionych piwnic, jednak badania prowadzone pobie??nie w 1955 i 1967 przez Gabriela Le??czyka i Andrzeja ??akiego nie ujawni??y ??adnych pozosta??o??ci murowanych element??w. Obecnie teren jest zaro??niÄ?ty ro??linno??ciÄ? i coraz trudniej dostrzec pozosta??o??ci warowni.Zamek w Sromowcach Wy??nich - Plan według A.Żakiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=112&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(112);return false;'>źródło</a>] Zamek w Sromowcach Wy??nich - Plan grodziska w latach 30. XX wieku według Gabriela Leńczyka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=69&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(69);return false;'>źródło</a>] Zamek w Sromowcach Wy??nich - Cypel z zachowanymi fragmentami umocnień, fot. ZeroJeden, X 2004
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.