Zbigniew Oleśnicki (1389-1455)
Polityk i mąż stanu, biskup krakowski od 1423; kardynał od 1439; ok. 1423-47 wywierał decydujący wpływ na rządy w kraju, zwłaszcza w okresie małoletniości Władysława III Warneńczyka; reprezentant interesów konserwatywnej grupy możnowładztwa polskiego (m.in. przeciwny inkorporacji Prus); zwalczał ruch husycki w Polsce, doprowadził do klęski opozycji Spytka z Melsztyna pod Grotnikami (1439); zwolennik wyższości władzy duchownej nad świecką; odsunięty od wpływów przez Kazimierza IV Jagiellończyka, stanął na czele możnowładczo-kościelnej opozycji; mecenas humanizmu w Polsce, popierał rozwój nauki i sztuki; protektor Jana Długosza, opiekun Akademii Krakowskiej, fundator Bursy Jerozolimskiej.
 Zamki z tym hasłem