Lokacja
W dawnej Polsce, począwszy od XIII wieku, zakładanie wsi lub miast (zazwyczaj na prawie niemieckim), połączone zwykle z wprowadzeniem niwowego układu pól i regularnej zabudowy; później także przenoszenie istniejących wsi z prawa polskiego na niemieckie; akt lokacyjny wsi określał prawa i obowiązki zasadźcy i chłopów. Lokacja miast na prawie niemieckim gwarantowała zwykle w przywileju lokacyjnym prawa mieszczan, przyczyniając się m.in. do rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej i uniezależnienia miasta od feudałów; chłopi otrzymywali dziedziczne prawo do ziemi, wieś autonomiczny sąd. Wzorem prawnoorganizacyjnym dla większości miast Śląska, Małopolski i Wielkopolski był początkowo Magdeburg (prawo magdeburskie), dla Pomorza Zachodniego Lubeka; miasta lokowane w późniejszym okresie brały wzory z miast, które wcześniej uzyskały lokację na prawie niemieckim (Środa Śląska, Chełmno) i dostosowywały to prawo do miejscowych warunków.
 Zamki z tym hasłem