Autorzy  
Tytu³ Gromnik - z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu 
Dodatek pod red. Krzysztofa Jaworskiego i Aleksandry Pankiewicz 
Wydawnictwo  Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego 
Wydane Wroc³aw - 2007
ISBN ISBN 978-83-921090-7-5