Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Z??otorii

 (Złotoria • Zlotterie) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Złotoria • Zlotterie:    Złotoryja (67%) Złotów (50%) Złoty Potok (42%)


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwsze umocnienia w Z??otorii wznie??li bracia dobrzy??scy, kt??rzy szukali obronnych punkt??w podczas swoich wypraw chrystianizacyjnych na ziemiÄ? dobrzy??skÄ?.
Wed??ug Janka z Czarnkowa oko??o po??owy XIV wieku w wid??ach Wis??y i DrwÄ?cy prawdopodobnie na miejscu wcze??niejszych umocnie?? Kazimierz Wielki wzni??s?? murowany gotycki zamek. Warownia mia??a plan prostokÄ?ta z bramÄ? wjazdowÄ? od strony po??udniowej, przy bramie do zewnÄ?trznej strony mur??w dobudowana by??a kwadratowa wie??a. Zar??wno mury obwodowe jak i mury wie??y by??y oskarpowane. Na dziedzi??cu znajdowa?? siÄ? budynek mieszkalny, jednak z braku prowadzonych bada?? jego formy nie mo??na na razie ustaliÄ?. Od strony zachodniej i po??udniowej zamek broniony by?? przez wody Wis??y, od p????nocnej - przez DrwÄ?cÄ?, natomiast 
Zamek w Z??otorii
Plan zamku według Bernharda Schmida [źródło]
od wschodu znajdowa??a siÄ? fosa ??Ä?czÄ?ca obie rzeki. Niewielkie przedzamcze znajdowa??o siÄ? na p????noc od zamku.
Po ??mierci Kazimierza Wielkiego zamek w spadku przejÄ??? wnuk kr??la - Ka??ko S??upski, a nied??ugo potem zosta?? zdobyty przez pretendenta do korony polskiej W??adys??awa Bia??ego.
Jak pisze Ryszard Rogi??ski zachowa??a siÄ? relacja z tamtych wydarze??. W??adys??aw Bia??y opanowa?? zamek podstÄ?pem. Przy pomocy podstawionych ludzi - w??r??d nich by?? m??ynarz o imieniu Hanko - spi?? winem do nieprzytomno??ci nieostro??nego dow??dcÄ? i jego za??ogÄ?. Ten fortel okaza?? siÄ? skuteczny. P????niej oddzia??y wierne kr??lowi Ludwikowi WÄ?gierskiemu obleg??y W??adys??awa Bia??ego w zamku. KsiÄ???Ä? zn??w pr??bowa?? intrygi, zn??w u??ywajÄ?c do tego m??ynarza Hanko, ten jednak pr??bowa?? zdradziÄ? oblÄ???onych, wobec czego po powrocie na zamek na oczach wszystkich wojsk zosta?? ??ywcem spalony przed bramÄ?.
Pr??bujÄ?c odzyskaÄ? zamek Ka??ko S??upski zosta?? ciÄ???ko ranny, a w wyniku tych ran umar?? na zamku w Bydgoszczy.
W latach 1379-1392 zamek by?? lennem W??adys??awa Opolczyka, kt??ry odda?? go Krzy??akom. Po pokoju w RaciÄ???ku w 1404 roku wr??ci?? do Polski, ale piÄ?Ä? lat p????niej oblegali zamek Krzy??acy, u??ywajÄ?c do tego celu artylerii. Powa??nie zniszczony zosta?? jednak szybko zreperowany, a w 1411 roku ponownie wr??ci?? w granice Polski. Do poczÄ?tk??w XIX wieku spe??nia?? ju?? tylko rolÄ? rezydencji w??a??cicieli ziemskich, ale zaniedbywany powoli niszcza??. Podczas wojen napoleo??skich zosta?? ostrzelany z armat 
Zamek w Z??otorii
Fragment zachodniego muru zamku, fot. ZeroJeden, VI 2003
i ostatecznie opuszczony.
Obecnie zachowane sÄ? czÄ???ciowo po??udniowy mur oraz mury wie??y, pozosta??a czÄ???Ä? mur??w obwodowych zachowa??a siÄ? tylko w przyziemiu lub ca??kowicie zanik??a przykryta ziemiÄ?.
Aby trafiÄ? do ruin nale??y jadÄ?c od strony Torunia zatrzymaÄ? siÄ? przy pierwszym budynku po prawej stronie za mostem na DrwÄ?cy i p??j??Ä? polnÄ? ??cie??kÄ? w stronÄ? Wis??y oko??o 300 metr??w.
Pokaż na mapieZamek w Z??otorii - Plan zamku według Bernharda Schmida  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Z??otorii - Plan zamku w Złotorii, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Thorn', 1889 Zamek w Z??otorii - Ruiny zamku na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Z??otorii - Fragment zachodniego muru zamku, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Z??otorii - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Z??otorii - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Z??otorii - Zamek na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Z??otorii - Brama wjazdowa, fot. ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Z??otorii - Widok od południowego-zachodu, fot. JAPCOK, VI 2003 Zamek w Z??otorii - fot. JAPCOK, VI 2003 Zamek w Z??otorii - Widok od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Z??otorii - fot. ZeroJeden, III 2012
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.