Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w ??aganiu

 (Żagań • Sagan) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


?Lokalizacja zamku na mapie Polski?aga?? by?? w XIII wieku w??asno??ciÄ? Piast??w legnicko-g??ogowskich, kt??rzy po po??owie XIII wieku wznie??li zamek. Za??o??enie mia??o plan zbli??ony do kwadratu o boku niespe??na 50 metr??w, wie??a bramna znajdowa??a siÄ? w zachodnim odcinku mur??w a jedyne skrzyd??o mieszkalne dostawione by??o do wschodniego odcinka mur??w. W 1274 roku zosta??o za??o??one samodzielne ksiÄ?stwo ??aga??skie. W 1351 roku wybuch?? na zamku po??ar, kt??ry znacznie uszkodzi?? zabudowania. W 1363 roku w??ada?? nim ksiÄ???Ä? Henryk, kt??rego c??rkÄ? JadwigÄ? po??lubi?? Kazimierz Wielki. KsiÄ?stwo istnia??o do 1472 roku, kiedy ostatni z ksiÄ???Ä?t ??aga??skich Jan II ??aga??ski sprzeda?? je grafom saskim. W 1486 a potem w 1495 roku mia??y na zamku miejsce kolejne po??ary, kt??re na tyle uszkodzi??y zabudowania, ??e na poczÄ?tku XVI wieku w??a??ciciele podjÄ?li siÄ? prac remontowych, podczas kt??rych zamek rozbudowano do okaza??ego za??o??enia renesansowego.
Od 1549 roku przez prawie dwa wieki w??adali ??aganiem Habsburgowie, kt??rzy prawdopodobnie w 1583 roku umocnili fortyfikacje wznoszÄ?c cztery p????koliste basteje. W tym okresie brama wjazdowa znajdowa??a siÄ? ju?? nie w zachodnim murze, ale w p????nocnym skrzydle rezydencji. W 1628 roku cesarz Austrii Ferdynand 
Zamek w ??aganiu
fot. JAPCOK, V 2004
II sprzeda?? ksiÄ?stwo swemu dow??dcy, Albrechtowi Wallensteinowi, kt??ry cztery lata p????niej podjÄ??? siÄ? rozleg??ych prac budowlanych - czÄ???ciowo przebudowa?? dotychczasowe zabudowania zamkowe, a materia?? z nich wykorzysta?? do wzniesienia kolejnych zabudowa??. Przy rozpoczÄ?tej rozbudowie zwr??cono te?? uwagÄ? na obronno??Ä? siedziby budujÄ?c trzy basteje. Jednak kiedy w 1648 roku w??a??cicielem ??agania zosta?? Wac??aw Euzebiusz von Lobkovic, podczas kontynuacji prac budowlanych w latach 1679-1693 zatarta zosta??a wiÄ?kszo??Ä? element??w fortyfikacji, w tym r??wnie?? zniwelowane zosta??y wspomniane basteje. Pracami z czas??w Wac??awa kierowa?? Antonio della Porte. W??oski budowniczy stworzy?? czteroskrzyd??owe za??o??enie pa??acowe na planie kwadratu o boku 75 metr??w.
W 1785 roku zamek sta?? siÄ? w??asno??ciÄ? ksiÄ?cia kurlandzkiego Piotra Birona. Za czas??w jego c??rki Doroty Dino Talleyrand-P??rigord na prze??omie XVIII i XIX wieku przekszta??cono wiele sal, a na miejscu skrzyd??a po??udniowego i fosy wzniesiono oran??eriÄ? i symetrycznie rozplanowany podjazd. Oko??o po??owy XIX wieku r??wnie?? z inicjatywy Doroty Talleyrand Oskar Teichert zaprojektowa?? rozleg??e ogrody przy pa??acu.
Zamek znajdowa?? siÄ? w rÄ?kach Talleyrand??w do 1935 roku, kiedy ksiÄ???Ä? Bosan II musia?? opu??ciÄ? ??aga??. Opuszczony zamek niszcza??, a druga wojna ??wiatowa zniszczy??a resztki wyposa??enia. Obecnie rezydencja jest odbudowana i mie??ci plac??wki kulturalne.Zamek w ??aganiu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w ??aganiu - Litografia Theodora Hennickego z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek w ??aganiu - Widok zamku z 1671 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>źródło</a>] Zamek w ??aganiu - Zamek na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w ??aganiu - Zamek na widokówce z 1936 roku Zamek w ??aganiu - fot. JAPCOK, V 2004 Zamek w ??aganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w ??aganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w ??aganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w ??aganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w ??aganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w ??aganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w ??aganiu - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w ??aganiu - Zachodnie skrzydło, fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w ??aganiu - Zamek na widokówce z 1901 roku Zamek w ??aganiu - Pawilon w parku zamkowym na widokówce z 1917 roku Zamek w ??aganiu - Wnętrza zamkowe na widokówce z 1935 roku
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.