Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu

 (Wrocław-Ostrów Tumski • Ostrów Tumski • Breslau • Vratislav) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Wrocław-Ostrów Tumski • Breslau • Ostrów Tumski • Vratislav:    Breń (50%) Ostrówek (46%)


wLokalizacja zamku na mapie Polskie Wroc??awiu istnia??y niegdy?? dwa zamki. Najpierw om??wiÄ? zamek na Ostrowie Tumskim - miejsce to kiedy?? oblewa??y wody Odry. Na wyspie tej w pierwszej po??owie X wieku powsta??y dwa grody - na kra??cu p????nocno-wschodnim oraz, nied??ugo potem, na p????nocno-zachodnim. Ten drugi gr??d szybko przejÄ??? funkcjÄ? g????wnego o??rodka osadniczego wyspy. Na prze??omie X i XI wieku pierwszy, nieznaczÄ?cy ju?? gr??d wyburzono, a do g????wnego, ju?? w tym okresie dwukrotnie powiÄ?kszonego, dobudowano zajmujÄ?ce pozosta??Ä? czÄ???Ä? Ostrowa podgrodzie. Umocnienia by??y do po??owy XIII wieku drewniano-ziemne, potem zastÄ?piono je ceglanymi.
Nie zachowa??y siÄ? relikty pierwszych murowanych zabudowa?? wewnÄ?trz umocnie??. By??y to najprawdopodobniej budynek rezydencjonalny oraz kaplica, a istnia??y tam przynajmniej 
Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu
Rekonstrukcja zamku romańskiego z około połowy XIII wieku według Edmunda Małachowicza [źródło]
od drugiej po??owy XI wieku. Zachowa??y siÄ? natomiast ??lady po fundamentach nastÄ?pnej rezydencji wzniesionej za panowania na ?šlÄ?sku Boles??awa Wysokiego. W sk??ad tego zespo??u wchodzi??a osiemnastoboczna kaplica z przyleg??ym do niej od zachodu budynkiem na planie kwadratu oraz po??o??ony po przeciwnej stronie budynek o kszta??cie wyd??u??onego prostokÄ?ta. W poczÄ?tkach XIII wieku powsta??o jeszcze kilka murowanych zabudowa?? - na po??udniowy-zach??d od dotychczasowej rezydencji wzniesiono budynki gospodarcze oraz p????noroma??skÄ? kaplicÄ?. Jej nawa mia??a plan kwadratu, kt??rego trzy naro??a wyko??czono apsydami, natomiast w czwartym umieszczono r??wnie?? zako??czone apsydÄ? prezbiterium. W 1241 roku zamek w tej postaci opar?? siÄ? najazdowi Mongo????w.
Nied??ugo po naje??dzie mongolskim nastÄ?pi??a kolejna przebudowa, mo??na domniemywaÄ?, ??e na jej rozpoczÄ?ciu zawa??y??a chÄ?Ä? umocnienia zamku w obawie przed powt??rnym atakiem. Dokonana zosta??a w stylu gotyckim. Dotychczasowe umocnienia drewniano-ziemne zniwelowano i na ich rozsypisku poczÄ?to wznosiÄ? mur z cegie??. W jego obwodzie wzniesiono cztery wie??e, dwie z nich pe??ni??y rolÄ? bram. W czasie rozbudowy fortyfikacji zlikwidowano zabudowania znajdujÄ?ce siÄ? na zewnÄ?trz mur??w. Zmieni?? siÄ? tak??e uk??ad zabudowy wewnÄ?trz mur??w. Na fundamentach 
Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu
fot. ZeroJeden, III 2005
dawnej osiemnastobocznej kaplicy powsta??a nowa - z o??miobocznÄ? nawÄ? i dwuprzÄ?s??owym prezbiterium. Budynki przy p????nocnym odcinku muru zla??y siÄ? po przebudowie jeden ciÄ?g zabudowy. Powsta??a nowa kaplica ?šw. Marcina, a w naro??niku po??udniowo-wschodnim rozpoczÄ?to budowÄ? skrzyd??a pa??acowego.
RozpoczÄ?ta za czas??w ksiÄ?cia Henryka III, kontynuowana przez ksiÄ?cia W??adys??awa i Henryka IV rozbudowa odzwierciedla??a dÄ???enia kr??lewskie w??adc??w. Jednak po ??mierci tego ostatniego zaprzestano inwestycji.
PoczÄ?wszy od 1310 roku poczÄ?tkowo tereny przyleg??e do zamku a potem sam zamek zmienia??y w??a??ciciela. Najpierw Boles??aw III a potem Henryk VI przekazywali kolejne czÄ???ci duchowie??stwu. Przed 1329 rokiem teren przyleg??y do kaplicy ?šw. Marcina otrzyma?? jej kapelan. Przed 1335 rokiem pozosta??Ä? czÄ???Ä? zamku przejÄ?li kanonicy kapitu??y ??wiÄ?tokrzyskiej. Zamek zmieni?? po tych przej??ciach ca??kowicie sw??j wyglÄ?d - teren podzielono na siedem czÄ???ci. Od frontu ka??dej z nich wzniesiono zabudowania gospodarcze, dawne pomieszczenia pa??acowe 
Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu
Rekonstrukcja planu zamku romańskiego z około połowy XIII wieku według Edmunda Małachowicza (1 - pałac, 2 - kaplica dworska, 3 - opactwo, 4 - kaplica Św.Marcina, 5 - łaźnia, 6 - piec, 7 - wały obronne, 8 - kuchnia, 9 - kaplica późnoromańska, 10 - droga, 12 - brama grodzka, 13 - brama wodna) [źródło]
przystosowano na cele mieszkalne. KaplicÄ? p????noroma??skÄ? rozebrano a gotycka zosta??a przerobiona na dom mieszkalny.
Nadanie cesarza Albrechta z 1439 roku formalnie przyzna??a ca??y teren kapitule ??wiÄ?tokrzyskiej. W??wczas, aby "??aden tyran nie m??g?? uciskaÄ? Ko??cio??a", rozebrano wiÄ?kszÄ? czÄ???Ä? mur??w obronnych.
IstniejÄ?ca do 1810 roku wie??a po??udniowo-wschodnia przez d??ugi czas spe??nia??a funkcjÄ? wiÄ?zienia. Po sekularyzacji kapitu?? rozebrano jÄ? jednak z pozosta??Ä? czÄ???ciÄ? mur??w obronnych. W 1885 roku przez teren zamku poprowadzono ulicÄ? ?šw. Marcina zabudowujÄ?c jÄ? po obu stronach. Zabudowania nie opar??y siÄ? zniszczeniom II wojny ??wiatowej. Ze zniszcze?? podniesiono tylko kaplicÄ? ?šw. Marcina, budynek szpitala wzniesiony po 1815 roku oraz sÄ?siedni dom - obecnie klasztor.
Prace badawcze i konserwatorskie z lat 1949-1974 wyeksponowa??y po??udniowÄ? czÄ???Ä? fundament??w muru obwodowego oraz fundamenty pa??acu.
Pokaż na mapieZamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - Plan zamku według Edmunda Małachowicza 'Wrocławski zamek książęcy i kolegiata Św. Krzyża na Ostrowie' Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - Rekonstrukcja planu zamku romańskiego z około połowy XIII wieku według Edmunda Małachowicza (1 - pałac, 2 - kaplica dworska, 3 - opactwo, 4 - kaplica Św.Marcina, 5 - łaźnia, 6 - piec, 7 - wały obronne, 8 - kuchnia, 9 - kaplica późnoromańska, 10 - droga, 12 - brama grodzka, 13 - brama wodna)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=83&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(83);return false;'>źródło</a>] Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - Rekonstrukcja zamku romańskiego z około połowy XIII wieku według Edmunda Małachowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=83&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(83);return false;'>źródło</a>] Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - fot. JAPCOK, IV 2003 Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - Kaplica Św.Marcina na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - Kaplica Św.Marcina na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - Widok od południa, fot. ZeroJeden, III 2005 Zamek ksiÄ???Ä?cy we Wroc??awiu - fot. ZeroJeden, III 2005
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.