Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w WÄ?gierce

  

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo


pLokalizacja zamku na mapie Polskiierwsza wzmianka o istniejÄ?cym tu zamku pochodzi z 1484 roku, kiedy to Piotr Rozborski zaciÄ?gnÄ??? od Jana z Bystrzejowic po??yczkÄ? w kwocie 200 floren??w na jego budowÄ?. Rezydencja nie nale??a??a do Rozborskich d??ugo, bo ju?? w 1506 roku przesz??a w rÄ?ce Piotra Pruchnickiego, a nied??ugo potem z rÄ?kÄ? jego c??rki dom przechodzi na w??asno??Ä? Jana PieniÄ???ka herbu OdrowÄ???. W 1713 roku WÄ?gierka zn??w zmienia w??a??ciciela, kt??rym staje siÄ? rodzina Siemianowskich, a po niej J??zef Rosnowski herbu Ogo??czyk. W latach trzydziestych XVIII wieku wie?? wraz z zamkiem zakupi?? J??zef Morski, a w 1819 roku zamek staje siÄ? w??asno??ciÄ? Magdaleny Dzieduszyckiej. P????niej przechodzi?? jeszcze przez rÄ?ce Szembek??w i od 1929 roku - Mycielskich.
Zamek, kt??rego resztki pozosta??y do dzi?? wznie??li w ko??cu XVI wieku PieniÄ???kowie. By??o to za??o??enie na planie czworoboku z dwiema naro??nymi bastejami przy skrzydle zachodnim, ca??o??Ä? otoczono fosÄ?. W okresie ??wietno??ci zamek posiada?? dwa skrzyd??a mieszkalne - zachodnie i po??udniowe - za?? od wschodu istnia?? tylko mur obwodowy. Mo??liwe, ??e od strony p????nocnej by??o jeszcze jedno skrzyd??o mieszkalne. W XIX wieku zamek zosta?? zniszczony i czÄ???ciowo rozebrany. Zachowa??y siÄ? mury skrzyd??a zachodniego, czÄ???Ä? p????nocnego, basteja oraz resztki fosy.Zamek w WÄ?gierce - Plan pozostałości zamku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=326&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(326);return false;'>źródło</a>]  <!--[<a href='120' title='Zamek w WÄ?gierce - 120' alt='Zamek w WÄ?gierce - 120' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w WÄ?gierce - Zamek na rysunku z 2 połowy XIX wieku Zamek w WÄ?gierce - Widok od strony dziedzińca na basztę w północno-zachodnim narozniku, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w WÄ?gierce - Okno w baszcie, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w WÄ?gierce - Widok od północy, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w WÄ?gierce - Widok od południa na zachowaną basztę, fot. ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w WÄ?gierce - Baszta od zachodu, fot. ZeroJeden, VIII 2001
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.