Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Uæytkownik:

Has³o:

Loguj automatycznie

Za³óæ konto
blank
blank

Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej

 (¦cinawka ¦rednia • Kapitanowo • Mittelsteine) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz byę zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do ¦cinawka ¦rednia • Kapitanowo • Mittelsteine:    ¦cinawka Górna (47%) ¦cinawka Dolna (47%) Mittelhof (46%)


oLokalizacja zamku na mapie Polskibronna wie??a zosta??a wzniesiona w ?¹cinawce ?¹redniej nie p????niej ni?? w po??owie XIV wieku prawdopodobnie przez Thammona von Zeschau (Czechau), wzmiankowanego jako asesor sÄ?du lennik??w. Mia??a wymiary 12x16 metr??w i trzy kondygnacje. Na parter prowadzi??o wej??cie obramione ostro??ukowym portalem zachowanym do dzi?? z charakterystycznymi wy????obieniami sugerujÄ?cymi czÄ?ste przetaczanie beczek (prawdopodobnie z piwem). Wie??a sta??a na regularnym majdanie, a ca??o??Ä? otoczona by??a fosÄ?. W 1412 roku wie??a by??a wzmiankowana w dokumentach jako murowany dw??r.
Przed po??owÄ? XVI wieku dw??r rozbudowano w stylu renesansowym. Powsta??a wtedy miÄ?dzy innymi klatka schodowa dobudowana do wie??y. Kolejne przebudowy mia??y miejsce w 1590 (renesansowa), w 1660 (barokowa) oraz oko??o 1730 
Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej
fot. ZeroJeden, V 2006
roku. Po tych rozbudowach dw??r sk??ada?? siÄ? z pierwotnej wie??y oraz dobudowanych do niej dw??ch skrzyde?? z niewielkimi przybud??wkami ? zachodniego i p????nocnego ? krytych dwuspadowym dachem.
W latach 1901 i 1935 dw??r dwukrotnie odrestaurowano. Do chwili obecnej zachowa?? siÄ? w niezmienionej od tego czasu formie.
Pokaæ na mapieZamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - Plan dworu wed³ug K.Guttmejera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - Plan drugiej kondygnacji wed³ug A.Kwa¶niewskiego (1 - mur z XIV wieku, 2 - mur sprzed po³owy XVI wieku)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=435&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(435);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - Zamek Kapitanowo od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - Widok od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - Widok od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006 Zamek Kapitanowo w ?¹cinawce ?¹redniej - fot. ZeroJeden, V 2006
Serwis wykorzystuje technologiź cookie w celu uprzyjemnienia uæytkowania.