Polskie zamki
Aktualizacja 2016-10-30
Użytkownik:

Hasło:

Loguj automatycznie

Załóż konto
blank
blank

Zamek w Lubartowie

 (Lubartów • Lewartów) 

Legendy
Wzmianki
blankWycieczki (Musisz być zalogowany/a)blanktlo

Nazwy podobne do Lubartów • Lewartów:    Lubawa (50%) Lubawka (44%)


zLokalizacja zamku na mapie Polskiamek w Lubartowie wzmiankowany jest w XVI wieku, prawdopodobnie nie by??o to za??o??enie murowane. W drugiej po??owie XVI wieku prawdopodobnie Piotr Firlej wzni??s?? zamek murowany. P????niej nale??a?? do Miko??aja II Firleja, a nastÄ?pnie jako wiano El??biety przeszed?? na w??asno??Ä? Kazimierskich. By?? w rÄ?kach Piotra, Tomasza i Miko??aja Kazimierskich, a w 1624 roku dobra lubartowskie kupi?? ksiÄ???Ä? Janusz Zas??awski. Zas??awscy w drugiej po??owie XVII wieku przebudowali za??o??enie prawdopodobnie wed??ug projektu Tylmana z Gameren.
W 1705 roku zamek zosta?? uszkodzony przez wojska szwedzkie, p????niej znalaz?? siÄ? w rÄ?kach Sanguszk??w. PodjÄ?ta przez nich przebudowa z po??owy XVIII wieku nada??a pa??acowi obecny wyglÄ?d. Budynek pa??acowy mia?? dwie kondygnacje oraz dwie naro??ne piÄ?cioboczne 
Zamek w Lubartowie
fot. ZeroJeden, V 2004
baszty, kt??re w budynku zamkowym by??y prawdopodobnie o??mioboczne. Dziedziniec zosta?? otoczony murem, kt??ry zastÄ?pi?? zniszczony przez Szwed??w parkan. Na naro??ach muru by??y o??mioboczne baszty, a wjazd znajdowa?? siÄ? w wie??y bramnej. Przebudowa zatar??a prawdopodobnie wszelkie ??lady pierwotnego za??o??enia. Drobne prace trwa??y jeszcze w drugiej po??owie XVIII wieku. W 1830 roku podjÄ?to kolejnÄ? przebudowÄ?, jednak jej nie uko??czono. W latach 1839-1845 nale??a?? do Henryka ??ubie??skiego.
W 1925 roku zosta?? adaptowany na klasztor i szko??Ä? wed??ug projektu Tadeusza Witkowskiego, a po uszkodzeniach z okresu drugiej wojny ??wiatowej zosta?? w latach 1950-1970 odbudowany z przeznaczeniem na urzÄ?d gminy. Podczas odbudowy przywr??cono mu wyglÄ?d z XVIII wieku.Zamek w Lubartowie - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Lubartowie - fot. ZeroJeden, V 2004 Zamek w Lubartowie - Wschodnia elewacja, fot. JAPCOK, V 2004
Serwis wykorzystuje technologię cookie w celu uprzyjemnienia użytkowania.